สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดอบรม  Samrt  Farmer  ในวันที่  24  และ  25  มีนาคม  2558  ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer)   คือ  ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่  มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความภาคภูมิใใจในความเป็นเกษตรกรและมีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ

จัดอบรมหลักสูตร  

    โครงการเพิ่มรายได้เกษตรกร  ในวันที่  24  มีนาคม  2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

    โครงการพัฒนา  Smart  Farmer  ต้นแบบ  ในวันที่  25  มีนาคม  2558   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา  จำกัด

 

รายละเอียดการดำเนินการ

 

IMG 9614

น.สพ.พงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  กล่าวเปิดอบรมและให้โอวาทแก่เกษตรกรผู้เข้ารับอบรม

 

 IMG 9613

นายแอ๊ด   ชวาวรชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ  ผู้กล่าวรายงาน

 

IMG 9584

 

มอบใบประกาศแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม

 

IMG 9577

ให้โอวาทกับเกษตรกร

 

IMG 9563

อบรมเรื่องการใช้บ่อแก๊สชีวภาพ

 

IMG 9573

การควบคุมป้องกันโรค

 

IMG 9597

สาธิตการทำอาหารหมักเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์

 

IMG 9638

รวมกลุ่มเพื่อระดมความคิด และ ถ่ายทอดองค์ความรู้

 

 

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ มอบพันธุ์สัตว์ (โคขาวลำพูน และไก่ลูกผสมพื้นเมือง) แก่กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พะเยา . โดยมี พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร. รองผู้บังคับการกรมฯ เป็นผู้ประสานงานและรับมอบ. ซึ่งการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ. เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพแก่กำลังพล. สร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ภายหลังปลดประจำการ.ทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พะเยา . โดยมี พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร. รองผู้บังคับการกรมฯ เป็นผู้ประสานงานและรับมอบ. ซึ่งการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ. เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพแก่กำลังพล. สร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ภายหลังปลดประจำการ.ทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกกราชพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพันเอกธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยา  จังหวัดพะเยา  เป็นผู้ประสานงานและรับมอบ ซึ่งเป็นการสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ให้แก่พลกำลังในการฝึกอาชีพ    สร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ภายหลังปลดประจำการ ในวันที่  22  ธันวาคม  2557 เวลา  13.00 น.

 

รายละเอียด

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวโอวาทถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายแก่พลทหาร

    

พันเอกธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชพะเยา  จังหวัดพะเยา  เป็นผู้ประสานงานและรับมอบ

ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอธ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตร"  ในวันที่  31  ตุลาคม  2557

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

 

 

IMG 2645

 

มอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น

 

IMG 2426

 

มอบเครื่องโม่ / บด อาหารสัตว์ ของโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 


ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา


 

 

IMG 2359

 

ชมนิทรรศการกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนในจังหวัดพะเยา

 

โดยกิจกรรมภายในงานมี

การมอบเวชภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน 

มอบครุภัณฑ์เพื่อให้ยืมในการพัฒนาส่งเสริมพืชอาหารสัตว์

กิจกรรมประกวดโคพันธุ์ดีจังหวัดพะเยา

กิจกรรมประกวดไก่พันธุ์ดีจังหวัดพะเยา

 

 

 

รอธ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นเกียรติในการบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  (จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย)

ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2557  ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

  

2

 

 รอธ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยายเรื่อง การเลี้ยงโคและการจัดการด้านอาหารโค ให้กับกลุ่มเกษตรกร จากเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 

 

IMG 20141101 101648

 

ร่วมการเสวนาเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน และทิศทางการตลาดโคขุน สหกรณ์โคขนุดอกคำใต้

 

Line baipak blogspot29