ปศุสัตวพะเยาเข้าร่วมประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ

................


                   วันที่ 30 พ.ย.63 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และนายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม

 1103523
1103521
1103520 1103522
1103524
1103525

..............................................................................

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  จัดพิธีมอบโคและกระบือ โครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยง

โคเนื้อ-กระบือ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

***************

วันที่  13  พฤศจิกายน  2563  นายสัตวแพทย์สมบัติ  ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ และภูซาง   ดำเนินการจัดพิธีมอบโคและกระบือ  ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ  จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ โดยจัดขึ้น   ณ.บ้านดงบุญนาค  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกษตรกรรับมอบกระบือ  จำนวน  12  ราย  และ บ้านทุ่งกล้วย  หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งกล้วย  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เกษตรกรรับมอบโค  จำนวน  16  ราย   วัตถุประสงค์ของโครงฯ  เป็นโครงการยืมสัตว์เพื่อการผลิต  เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร  แก้ไขปัญหาความยากจน  ลดการใช้สารเคมี   สามารถเพิ่มจำนวนประชากรกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีจำนวนมากขึ้นได้สร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในชุมชนส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ในอนาคตตามนิยาม"ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก"

 ................................................................

 
 56041 

560375604656030

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรม เรื่อง สินค้าปศุปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตามโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสร้างทางเลือกและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในจังหวัดพะเยา

9536

9537

9538

9540

9541

9543

9544

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง "โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ" (หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการจัดฝึกอบรม ได้แนะนำความรู้การทำเกษตรผสมผสานในด้านปศุสัตว์ และได้เน้นการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ทำปศุสัตว์อินทรีย์เป็นบางส่วน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ได้ต่อไปคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพะเยา

 

S  167657480

 

56629

 

56630

 

56632

 

56634

 

S  167657489

 

S  167657478


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ผู้รายงาน

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ  นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ให้คำปรึกษาและความรู้   การสร้างฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน  การเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  การแปรรูป  และการตลาดไก่พื้นเมือง  แก่เกษตรกร อ.ปง และ แม่ใจ  โดยเกษตรกรสนใจมากได้เข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์  โดยตามขั้นตอน  เกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน  ส่วนเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทางปศุสัตว์รับไว้พิจารณาแล้ว  และจะเข้าติดตามการปฎิบัติงานของกลุ่มไก่พื้นเมืองนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดสินค้าปศุสัตว์จำหน่ายต่อไป

7809

7808

7807

7811

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน