+++ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยามอบโคเพศเมีย ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ +++

 

               วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมกับนายนิธิศ จิตนิยม หน.กลุ่มส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเชียงคำและทีมงาน ดำเนินการส่งมอบโคเพศเมีย ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวนโคที่ส่งมอบวันนี้รวมทั้งหมด 70 ตัว สร้างมูลค่าทรัพย์สินให้กับจังหวัดพะเยากว่าหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาท ในสองพื้นที่ได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกรโคบ้านดอยอีสาน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 25 ราย บรรจุอยู่ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ มีปุ๋ยใส่ไร่นาเชื่อมโยงกับการเกษตรอื่น แก้ปัญหาการว่างงาน การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำนวนกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาในการฟื้นฟูตำนานกระบือลุ่มน้ำอิงพร้อมติดตาม คอกกักกระบือ ที่ได้มีการส่งมอบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือฯ และ การประสานงานในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ในการติดตามงานและการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของเกษตรกรรายใหม่ ปี2564 

109756109757

109758109760

109761109763

..............................................................................

             13 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อานนท์   กิติมา  นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ออกพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันโรค Lumpy skin disease ในโคกระบือ ที่นำเข้าจากพื้นที่เสี่ยงมาในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยได้พบปะกับเกษตรกรพื้นที่ตำบลลอ และตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน เพื่อซักประวัติ ตรวจสอบแหล่งที่มา เข้าเยี่ยมฟาร์มโค-กระบือเพื่อตรวจสุขภาพฝูง และให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคที่เคลื่อนย้ายสัตว์มาจากนอกพื้นที่โดยเฉพาะสัตว์ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ยังไม่พบโรคดังกล่าวในพื้นที่เช่นกัน โดยสำนักงานปศุสัตว์ฯ ได้ติดตามสถานการณ์โรคของสัตว์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

12957901295788

12957921295799

12958001295801 

..............................................................................

              วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายอานนท์ กิติมา ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 ณ พื้นที่อำเภอภูกามยาว โดยกิจกรรมประกอบด้วย

               - การให้บริการด้านสัตว์เล็ก ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้ามีสุนัขและแมวเข้ารับบริการจำนวน 34 ตัว

               - การให้บริการด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ (กระบือ) ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การกำจัดแมลงพาหะนำโรค การเก็บตัวอย่งเลือดและอุจจาระเพื่อตรวจสุขภาพมีกระบือเข้ารับบริการจำนวน 96 ตัว

               -การให้บริการด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะ) ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโรคที่สำคัญในแพะ การเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งตรวจโรคบรูเซลโลซิส การกำจัดพยาธิภายในและภายนอกมีแพะเข้ารับบริการจำนวน 130 ตัว

               - การให้บริการด้านสัตว์ปีก ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ปีกที่สำคัญ การตรวจสุขภาพรายฝูง การทำวัคซีนป้องกันโรคฯ การกำจัดพยาธิภายในและภายนอกมีสัตว์ปีกเข้ารับบริการจำนวน 2,688 ตัวโดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 77 ราย และจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 2,948 ตัว  

 

S 80052257S 80052260

S 80052259 S 80052268

29785 0 54590

153964ภาพนง1

............................................................................

 

           วันนี้ (14 พ.ค.64) นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดำเนินการ จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี (หนองเล็งทราย) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวทั้งนี้ สืบเนื่องจาก การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคาร โค-กระบือ เป็นครั้งแรก

ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จึงได้จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และคุณค่าของควายไทย โดยงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเลี้ยงขันโตกควาย ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและของโลก ซึ่งในอนาคตสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จะทำการฟื้นฟูควายลุ่มน้ำอิงจังหวัดพะเยา ให้กลับคืนมาเป็นมรดกให้ลูกหลานพะเยาได้สานต่อเป็นอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตควายพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


185135632 160505469380170 6302243497928557272 n185458113 160505282713522 1206725439143958630 n

185073434 160505619380155 2419847497593230917 n1295801

185548075 160505286046855 2795038962844382297 n184562840 160505466046837 3358967644088405030 n

 

..............................................................................

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  จัดพิธีมอบโคและกระบือ โครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยง

โคเนื้อ-กระบือ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

***************

วันที่  13  พฤศจิกายน  2563  นายสัตวแพทย์สมบัติ  ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ และภูซาง   ดำเนินการจัดพิธีมอบโคและกระบือ  ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ  จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ โดยจัดขึ้น   ณ.บ้านดงบุญนาค  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกษตรกรรับมอบกระบือ  จำนวน  12  ราย  และ บ้านทุ่งกล้วย  หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งกล้วย  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เกษตรกรรับมอบโค  จำนวน  16  ราย   วัตถุประสงค์ของโครงฯ  เป็นโครงการยืมสัตว์เพื่อการผลิต  เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร  แก้ไขปัญหาความยากจน  ลดการใช้สารเคมี   สามารถเพิ่มจำนวนประชากรกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีจำนวนมากขึ้นได้สร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในชุมชนส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ในอนาคตตามนิยาม"ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก"

 ................................................................

 
 56041 

560375604656030