ปศุสัตว์พะเยาเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และเขียงกรณีพบผู้ป่วยจากการกินลาบดิบ

***************

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองพะเยา จากกรณีที่มีการเสนอข่าวที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปซื้อเนื้อกระบือดิบมาประกอบอาหาร โดยไม่ได้ทำให้สุกก่อนรับประทาน และมีชาวบ้านบางส่วนที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมนู ลาบดิบ มีอาการท้องร่วง ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน รุนแรง และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 ราย , โรงพยาบาลพะเยาราม 10 ราย , โรงพยาบาลพะเยา 42 ราย , โรงพยาบาลภูกามยาว 12 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 79 ราย ผลจากการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ มีขั้นตอนการฆ่าและชำแหละที่ถูกสุขอนามัย มีการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ สำหรับเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ทางปศุสัตว์อำเภอภูกามยาวร่วมกับทีมสอบสวนโรคภูกามยาวตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเนื้อกระบือ ลาบดิบ เขียงและเครื่องมือส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้คำแนะนำกับผู้บริโภคในการบริโภคเนื้อสัตว์ ควรปรุงสุก อย่าบริโภคลาบดิบ ซึ่งในช่วงนี้อากาศร้อน เชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้ดี หากบริโภคลาบดิบที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจะทำให้ป่วย หรืออาจเสียชีวิตได้

 ................................................................

 870371S 2465794870372870376

 

ปศุสัตว์พะเยาแจ้งเตือนผู้บริโภคอย่ารับประทานลาบหมูดิบ

เสี่ยงต่อโรคหูดับและโรคอาหารเป็นพิษ

             เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒พบผู้ป่วยทานหมูดิบกว่า ๑๓ ราย ส่งโรงพยาบาลเชียงคำ แพทย์ยังเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดผ่านทางสื่อออนไลน์ www.chiangmainews.co.th นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา                       ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ            ลงพื้นที่สอบสวนและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒  โดยผลการสอบสวนพบผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 13 คน เป็นเพศชาย ๑๐ คน  เพศหญิง ๓ คน อายุ ๒-๔๗ ปี เป็นชาวบ้าน หมู่ ๖ บ้านปางค่าเหนือ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ โดยผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการตั้งวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยโรคจากการตรวจเลือดเบื้องต้น เป็นอาหารเป็นพิษและอาการติดเชื้อแบคทีเรีย และอยู่ในขั้นตอนการนำตัวอย่างเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อก่อโรคต่อไป ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยทุกรายรับเหมือนกัน คือรับประทานลาบหมูดิบ ในเย็นวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาทำเป็นลาบดิบและสุกรับประทานกันในครอบครัว

              จากการสอบสวนเพิ่มเติมข้อมูลแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารจากผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเชียงคำ พบว่ามาจาก แผงขายเนื้อสุกรสดรายหนึ่ง ในตลาดไชยพรม ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยผู้ป่วยซื้อเนื้อสุกรและเครื่องในจากแผงดังกล่าวในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. และนำกลับมาประกอบอาหารเย็นในวันเดียวกัน คณะผู้สอบสวนจึงเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าว พบว่าเป็นสถานที่จำหน่ายที่มีใบอนุญาตค้าซากสัตว์ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ประกอบการสั่งสุกรจากฟาร์มมาตรฐาน วันละ ๑ ตัว นำเข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายได้รับการรับรองให้จำหน่ายโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ มีถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ จำหน่ายตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น.-๑๘.๐๐น. สุกรที่จำหน่ายจำหน่ายหมดทุกวัน ไม่มีเนื้อตกค้างจากวันอื่น เพื่อในการคุ้มครองผู้บริโภคปศุสัตว์จังหวัดพะเยา        สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งของเชื้อโรคในห่วงโซ่การผลิตสุกรในพื้นที่ ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงแหล่งจำหน่ายและแจ้งปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง ให้เร่งประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ทั้งของภาครัฐและเอกชนและผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค และเน้นย้ำเรื่องสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และปศุสัตว์จังหวัดพะเยาขอฝากความห่วงใยให้ผู้บริโภคตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในการประกอบอาหารโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศร้อนซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค จากที่ชอบรับประทานลาบดิบ ต้องบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุกเพื่อให้ปลอดภัยต่อชีวิตของทุกคน

165742

165752

166178

165738

................................................................

 

 

ปศุสัตว์พะเยารณรงค์ "วันดื่มนมโลก"

***************

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดงานรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น ในวันดื่มนมโลก(World Milk Day)ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง และประชาชนพร้อมลูกหลานมาร่วมงานจำนวน 400คน โดยวัตถุประสงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น จากเดิมวันละ 18 ลิตร/คน/วัน เป็นวัยละ 25-30 ลิตร/คน/วัน เพื่อสร้างความแข็งแรงและการเจริญเติยโตแก่ร่างกาย จากคุณค่าของโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆในน้ำนม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันกันดื่มนม สร้างความสนุกสนานกับผู้มาร่วมงาน และได้แจกนมให้กับผู้มาร่วมงานทุกคน

 ................................................................

 


 7250

7247

7228

7236

7224

7241

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  ได้มอบหมายให้  นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

            11   กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  ได้มอบหมายให้  นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ว่าที ร.ต. จำรัสโสรถิกุล นายอำเภอแม่ใจ นายประเสริฐ เสฐธะยะหัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพจน์ สังคะ หัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ตรวจเยี่ยมพื้นทีหนองเล็งทรายและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมมอบหญ้าแห้งคุณภาพไว้เป็นเสบียงสัตว์ในช่วงแล้งให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ,โคเนื้อ,กระบือพร้อมสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือจาก ธคกจำนวน 2 ตัว ให้กับกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันสลี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อกจากนี้ท่านรองอธิบดีกรมปศุตว์ยังตรวจเยี่ยมความพร้อมของพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบปศุสัตว์ก่อนที่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะมีวาวระตรวจเยี่ยมพื้นที่หองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

page1

 page

 

 

 

 

 

................................................................

 

 

ปศุสัตว์พะเยาเข้าร่วมประชุม "พะเยาโมเดล"

**************

           นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา"พะเยาโมเดล"ในการนี้นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา "พะเยาโมเดล" ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 ................................................................

 
889831

 889830

889832

889834

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@