สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์  ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ  โรงเรียนราชานุเคราะห์  หมู่ 7  บ้านสิบสองพัฒนา  ตำบลผาช้างน้อย  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดกิจกรรม

®  บริการให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกร  จำนวน  72  ราย

®  แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร  จำนวน    89  ราย
®  มอบเวชภัณฑ์  ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวน  100  ราย

♥  โค-กระบือ    40   ตัว
♥  สัตว์ปีก    3,360  ตัว

♥  สุกร           364  ตัว

♥  สุนัข          113  ตัว

♥  แมว             21 ตัว

รายละเอียดกิจกรรม


นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
clinic 59
11
นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ติดตามการให้บริการของเจ้าหน้าที่แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ
82
คณะทีมงานและการบริการ

IMG 20160119 093617
IMG 20160119 094417

IMG 20160119 115815

IMG 20160119 095048
1131725h94w0sd7md

 

วันที่  18 มกราคม   2559  นสพ.ธนิตย์    เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวดัพะเยา และติดตามความก้าวหน้าการสร้างศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และตรวเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยมี นสพ.พงศ์พัฒน์    ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

รายละเอียด

S 6160413

ร่วมถ่ายรูปกับคณะเจ้าหน้าที่S 6160388S 6160387S 6160389S 6160412

รับฟังการบรรยายความก้าวหน้า จาก นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

S 21512203S 21512204

ติดตามความก้าวหน้าการสร้างศูนย์แปรรูปปศุสัตว์ปลอดภัย

S 21512211S 21512212S 21512209

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดหวัดพะเยา

1131725h94w0sd7md

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกร Smart  Farmer  ในวันที่  23  ธันวาคม  2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองพะเยา จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับอบรม  100  ราย  ประกอบด้วย  เกษตรกรอำเภอเมืองพะเยา  30  ราย  เกษตรกรอำเภอดอกคำใต้  30  ราย    เกษตรกรอำเภอแม่ใจ 20  ราย   เกษตรกรอำเภอภูกามยาว  20  ราย   ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นและได้เลี้ยงเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง  เพิ่มรายได้ให้ได้ปีละ 180,000  บาท

83

รายละเอียดกิจกรรม

83

IMG 1422

 นายพงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ประธานในพิธีเปิดอบรม

IMG 1426

 นายสมคิด   บุญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ กล่าวรายงานการดำโครงการ

IMG 1409

IMG 1412

ทีมงานลงทะเบียน

IMG 1414

คณะแขกผู้ร่วมงาน

IMG 1415

นายปริวัฒน์  มงคุณ  วิทยากรดำเนินงาน

IMG 1417

บรรยายกาศการอบรม

page

 

คณะวิทยากร

วทยากร

คณะวิทยากร

IMG 1452

มอบใบประกาศเกียรติคุณโดย นายสมคิด   บุญชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

thank you 1

 

 

 

วันที่  24  ธันวาคม   2558   นายพงศ์พัฒน์    ขัตพันธ์   ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา   ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสุกรหงส์หิน ตามโครงการบำบัดทุกข์ฯจังหวัดพะเยา โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยั่งยืนและร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดพะเยา ออกบริการให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านสักลอ หมู่ที่ 2 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน ให้บริการทำหมันสุนัข  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แจกเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่ร่วมงาน

 

รายละเอียดกิจกรรม

35929

3593035931

35934

ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์หงส์หิน

106072

106073

106075

ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2550 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรีย แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

S 20201682S 20201680

S 20201679S 20201681

82