สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง "โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ" (หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการจัดฝึกอบรม ได้แนะนำความรู้การทำเกษตรผสมผสานในด้านปศุสัตว์ และได้เน้นการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ทำปศุสัตว์อินทรีย์เป็นบางส่วน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ได้ต่อไปคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพะเยา

 

S  167657480

 

56629

 

56630

 

56632

 

56634

 

S  167657489

 

S  167657478


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ผู้รายงาน

ปศสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning
...................................................


         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ในการนี้มีการตัดแต่งต้นไม้ภายในสำนักงานที่ใกล้กับเสาไฟฟ้า และต้นไม้ที่มีขนาดสูง ที่อาจสร้างความเสียหายและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ให้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดรอบในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

2

1

3

4

5

**********************************

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ  นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ให้คำปรึกษาและความรู้   การสร้างฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน  การเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  การแปรรูป  และการตลาดไก่พื้นเมือง  แก่เกษตรกร อ.ปง และ แม่ใจ  โดยเกษตรกรสนใจมากได้เข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์  โดยตามขั้นตอน  เกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน  ส่วนเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทางปศุสัตว์รับไว้พิจารณาแล้ว  และจะเข้าติดตามการปฎิบัติงานของกลุ่มไก่พื้นเมืองนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดสินค้าปศุสัตว์จำหน่ายต่อไป

7809

7808

7807

7811

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน

ปศสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning
...................................................


         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ในการนี้มีการตัดแต่งต้นไม้ภายในสำนักงานที่ใกล้กับเสาไฟฟ้า และต้นไม้ที่มีขนาดสูง ที่อาจสร้างความเสียหายและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ให้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดรอบในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

2

1

3

4

5

**********************************

น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม 5 ส เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในที่ทำงาน ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส ห้องทำงานและพื้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา


       กิจกรรม5ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนี่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ กิจกรรม 5 ส จะได้ประโยชน์ให้กับบุคลากรจะทำงานได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง บรรยากาศแวดล้อมดีขึ้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ บุคลากรจะมีระเบียบมากขึ้น มีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานพื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่างสะอาด ใช้วัสดุคุ้มค่า สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย และมองเห็นคุณภาพอย่างชัดเจน  

S  98410504

S  98410507

S  98410511

S  98410517

S  98410528

S  98410550

 

รายงานกิจกรรมโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา