สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง "โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ" (หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการจัดฝึกอบรม ได้แนะนำความรู้การทำเกษตรผสมผสานในด้านปศุสัตว์ และได้เน้นการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ทำปศุสัตว์อินทรีย์เป็นบางส่วน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ได้ต่อไปคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพะเยา

 

S  167657480

 

56629

 

56630

 

56632

 

56634

 

S  167657489

 

S  167657478


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ผู้รายงาน

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรม เรื่อง สินค้าปศุปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตามโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสร้างทางเลือกและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในจังหวัดพะเยา

9536

9537

9538

9540

9541

9543

9544

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายงาน

วันที่ 18 มกราคม 2562  นายสมบัติ  ศุภประภากร  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค กิจกรรมผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ  และเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องานมหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนา  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

 ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0012

ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0001

ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0005

ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0009

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ  นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ให้คำปรึกษาและความรู้   การสร้างฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน  การเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  การแปรรูป  และการตลาดไก่พื้นเมือง  แก่เกษตรกร อ.ปง และ แม่ใจ  โดยเกษตรกรสนใจมากได้เข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์  โดยตามขั้นตอน  เกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน  ส่วนเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทางปศุสัตว์รับไว้พิจารณาแล้ว  และจะเข้าติดตามการปฎิบัติงานของกลุ่มไก่พื้นเมืองนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดสินค้าปศุสัตว์จำหน่ายต่อไป

7809

7808

7807

7811

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน