วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรม เรื่อง สินค้าปศุปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตามโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสร้างทางเลือกและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในจังหวัดพะเยา

9536

9537

9538

9540

9541

9543

9544

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายงาน

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ  นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ให้คำปรึกษาและความรู้   การสร้างฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน  การเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  การแปรรูป  และการตลาดไก่พื้นเมือง  แก่เกษตรกร อ.ปง และ แม่ใจ  โดยเกษตรกรสนใจมากได้เข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์  โดยตามขั้นตอน  เกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน  ส่วนเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทางปศุสัตว์รับไว้พิจารณาแล้ว  และจะเข้าติดตามการปฎิบัติงานของกลุ่มไก่พื้นเมืองนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดสินค้าปศุสัตว์จำหน่ายต่อไป

7809

7808

7807

7811

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสมคิด บุญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เข้าพบและหารือกับ นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางค่า อ.ปง จ.พะยาในประเด็นส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจะนำร่องส่งเสริมไก่ไข่ และไก่ชี้ฟ้าฟ้าหลวง(ไก่กระดูกดำ) ในม.น้ำต้ม/ม.ปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย และขยายผลไปยังม.สันติสุข/ม.ขุนกำลัง ตำบลขุนควร ซึ่งม.สันติสุขอาจทำเป็นระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และนำผลผลิต ทั่งไข่ไก่และเนื้อไก่ดำเป็นเมนูขึ้นร้านโครงการหลวงฯ โดยทางโครงการหลวงจะทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป

345080   345081

345085

345087

345091

345089

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน

น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม 5 ส เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในที่ทำงาน ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส ห้องทำงานและพื้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา


       กิจกรรม5ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนี่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ กิจกรรม 5 ส จะได้ประโยชน์ให้กับบุคลากรจะทำงานได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง บรรยากาศแวดล้อมดีขึ้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ บุคลากรจะมีระเบียบมากขึ้น มีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานพื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่างสะอาด ใช้วัสดุคุ้มค่า สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย และมองเห็นคุณภาพอย่างชัดเจน  

S  98410504

S  98410507

S  98410511

S  98410517

S  98410528

S  98410550

 

รายงานกิจกรรมโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้น.สพ.อนิรุธ เนื่องเม็ก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสำราญ สุนทร ปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯโดยจัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ในในวัดสันป่าฝาง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทุกตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่นำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งที่วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้


       ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว รวมทั้งหมด ๒๓ ตัว  แบ่งเป็น สุนัข เพศเมีย ๑๕ ตัว เพศผู้ ๕ ตัว และแมวเพศเมีย ๓ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมวทั้งหมด ๒๔ ตัว  ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคไรขี้เรื้อนสุนัข และแมว ๒๔ ตัว และประชาสัมพันธ์ให้วัดและชุมชุนทราบถึงระเบียบกฎหมายและบทลงโทษ เพื่อเป็นการป้องปรามการนำสุนัขและแมวมาปล่อยวัด  

 

20860

 

20853

 

20858

 

20870

 

28429

 

28471

 

28478

 

28479

 

น.สพ.อนิรุธ เนื่องเม็ก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผู้รายงาน