โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28  กรกฎาคม   2559)   ณ บริเวณเทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  โดยมีเกษตรกรมาขอรับบริการ จำนวน  138  ราย  ดังนี้

  • graphic2 mini001  บริการแนะนำให้ความรู้และแจกเอกสารความรู้แก่เกษตรกร  106 ราย 
  • graphic2 mini001  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัข – แมว ให้แก่เกษตรกร  13ราย   
  • graphic2 mini001  บริการเวชภัณฑ์  ให้แก่เกษตรกร  125  ราย

       graphic2 mini119  โค  กระบือ           61    ตัว

       graphic2 mini119  สัตว์ปีก           6,196      ตัว

       graphic2 mini119  โค  กระบือ        238      ตัว

รายละเอียด

4058-0104050-0024051-0034052-0044057-0094055-0074059-0114056-0084054-006
1131725h94w0sd7md

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  จัดพิธีมอบโค  จำนวน  79  ตัว  ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต  ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  กรมปศุสัตว์   ซึ่งเป็นโคที่ได้รับจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,   คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ,   สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวรวิหาร   จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ   เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  2559   ได้รับเกียรติจาก  พลโท  ชัยยุทธ   พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมอบโค   โดยมีปศุสัตว์เขต 5 และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ   เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559    ณ อาคารโดมอเนกประสงค์   เทศบาลตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ประมวลภาพกิจกรรม 

ปรบรวมP6282206
ได้รับเกียรติจาก  พลโท  ชัยยุทธ   พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธี
P6282264
P6282268
P6282279
นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ผู้กล่าวรายงาน
P6282261
P6282292
มอบสัญญาการยืมโคเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
P6282337
P6282359
คณะทีมงาน
83


 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดทัศนะศึกษาดูงาน ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ในวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2559

จังหวัดลำปาง และ จังหวัดตาก

IMG 2362

 

ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

IMG 2364

IMG 2365

IMG 2366

ศึกษาดูแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์  สาธิตการทำอาหาร TMR   ตัวอย่างการทำบ่อแก๊สชีวภาพ

IMG 2369

IMG 2388

ดูงานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังสำราญ  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียม 100 %

IMG 2395

 

IMG 2401

IMG 2410

IMG 2404

IMG 2418

83

วันที่  25  พฤษภาคม  2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงโคพันธุ์ตาก และ ดูตัวอย่างโคเนื้อพันธุ์ตาก ณ ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตาก และ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน หมู่ 10  บ้านปากวัง  ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ศึกษาการจัดการเลี้ยงโคกลางน้ำแบบประณีต

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพเยา จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร  ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ณ  อาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

83

IMG 2345

นายพงศ์พัฒน์   ขัตพันธ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ประธานในพิธีเปิดการอบรม

IMG 2344

 

นายสมคิด  บุญชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

IMG 2351

 

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรร่วมถ่ายรูปกับปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และ คณะทีมงาน

 IMG 2355

นายชยุตย์  ดงปาลีธรรม์ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ

IMG 2360

 

นายบรรจง  อาจคำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ให้ความรู้ด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียม 

S  24019029

นายวุฒิพันธุ์  เนตรวิเชียร นักวิชาการสัตวบาล  ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

ให้ความรู้ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์และการจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ

S  24051760

 

นายสัตวแพทย์อนิรุธ  เนื่องเม็ก  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคโคเนื้อที่สำคัญ 

82