น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม 5 ส เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในที่ทำงาน ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส ห้องทำงานและพื้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา


       กิจกรรม5ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนี่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ กิจกรรม 5 ส จะได้ประโยชน์ให้กับบุคลากรจะทำงานได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง บรรยากาศแวดล้อมดีขึ้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ บุคลากรจะมีระเบียบมากขึ้น มีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานพื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่างสะอาด ใช้วัสดุคุ้มค่า สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย และมองเห็นคุณภาพอย่างชัดเจน  

S  98410504

S  98410507

S  98410511

S  98410517

S  98410528

S  98410550

 

รายงานกิจกรรมโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสมคิด บุญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เข้าพบและหารือกับ นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางค่า อ.ปง จ.พะยาในประเด็นส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจะนำร่องส่งเสริมไก่ไข่ และไก่ชี้ฟ้าฟ้าหลวง(ไก่กระดูกดำ) ในม.น้ำต้ม/ม.ปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย และขยายผลไปยังม.สันติสุข/ม.ขุนกำลัง ตำบลขุนควร ซึ่งม.สันติสุขอาจทำเป็นระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และนำผลผลิต ทั่งไข่ไก่และเนื้อไก่ดำเป็นเมนูขึ้นร้านโครงการหลวงฯ โดยทางโครงการหลวงจะทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป

345080   345081

345085

345087

345091

345089

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28  กรกฎาคม   2559)   ณ บริเวณเทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  โดยมีเกษตรกรมาขอรับบริการ จำนวน  138  ราย  ดังนี้

  • graphic2 mini001  บริการแนะนำให้ความรู้และแจกเอกสารความรู้แก่เกษตรกร  106 ราย 
  • graphic2 mini001  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัข – แมว ให้แก่เกษตรกร  13ราย   
  • graphic2 mini001  บริการเวชภัณฑ์  ให้แก่เกษตรกร  125  ราย

       graphic2 mini119  โค  กระบือ           61    ตัว

       graphic2 mini119  สัตว์ปีก           6,196      ตัว

       graphic2 mini119  โค  กระบือ        238      ตัว

รายละเอียด

4058-0104050-0024051-0034052-0044057-0094055-0074059-0114056-0084054-006
1131725h94w0sd7md

 

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้น.สพ.อนิรุธ เนื่องเม็ก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสำราญ สุนทร ปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯโดยจัดกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ในในวัดสันป่าฝาง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทุกตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่นำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งที่วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้


       ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว รวมทั้งหมด ๒๓ ตัว  แบ่งเป็น สุนัข เพศเมีย ๑๕ ตัว เพศผู้ ๕ ตัว และแมวเพศเมีย ๓ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมวทั้งหมด ๒๔ ตัว  ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคไรขี้เรื้อนสุนัข และแมว ๒๔ ตัว และประชาสัมพันธ์ให้วัดและชุมชุนทราบถึงระเบียบกฎหมายและบทลงโทษ เพื่อเป็นการป้องปรามการนำสุนัขและแมวมาปล่อยวัด  

 

20860

 

20853

 

20858

 

20870

 

28429

 

28471

 

28478

 

28479

 

น.สพ.อนิรุธ เนื่องเม็ก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผู้รายงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  จัดพิธีมอบโค  จำนวน  79  ตัว  ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต  ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  กรมปศุสัตว์   ซึ่งเป็นโคที่ได้รับจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,   คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ,   สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวรวิหาร   จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ   เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  2559   ได้รับเกียรติจาก  พลโท  ชัยยุทธ   พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมอบโค   โดยมีปศุสัตว์เขต 5 และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ   เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559    ณ อาคารโดมอเนกประสงค์   เทศบาลตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ประมวลภาพกิจกรรม 

ปรบรวมP6282206
ได้รับเกียรติจาก  พลโท  ชัยยุทธ   พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธี
P6282264
P6282268
P6282279
นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ผู้กล่าวรายงาน
P6282261
P6282292
มอบสัญญาการยืมโคเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
P6282337
P6282359
คณะทีมงาน
83