เมื่อวันที่  8  เมษายน  2559   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคาร  โค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ   ให้กับเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต  จำนวน  30  ราย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโค เพศเมีย จากกรมปศุสัตว์  30  ตัว  โดยนายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี   มีนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก  หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  และผู้นำชุมชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี    ณ  บ้านสระวังทอง   หมู่ที่ 10   ตำบลป่าแฝก   อำเภอแม่ใจ   จังหวัดพะเยา 

รายละเอียด

P4081029

นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประธานในพิธีมอบโค 

P4081035

P4081068

ทำพิธีมอบโคแม่พันธุ์ที่ได้รับจากโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์

P4081036

 

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้รับมอบโค และ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

 

P4081100

P4081090

P4081088

82

 

 

 

 

นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต  5  พร้อมคณะออกตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผลกการดำเนินงาน  โครงการ  ของกรมปศุสัตว์  ประจำปีงบประมาณ  2559  ในวันที่  16  มีนาคม  2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา    โดยออกติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้

graphic2 mini001 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  15  มีนาคม  2559

graphic2 mini001 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์

graphic2 mini001 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC 

graphic2 mini001 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดรูปภาพ

IMG 2137IMG 2148

นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต 5  พร้อมคณะ  รับฟังรายละเอียดการติดตามงาน

IMG 2139

นายพงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  รายงานรายละเอียดการปฏิบัติงาน

IMG 2141

IMG 2143IMG 2144IMG 2146IMG 2144

1131725h94w0sd7md

 

 

 

 

วันที่  18 มกราคม   2559  นสพ.ธนิตย์    เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวดัพะเยา และติดตามความก้าวหน้าการสร้างศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และตรวเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยมี นสพ.พงศ์พัฒน์    ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

รายละเอียด

S  6160413

ร่วมถ่ายรูปกับคณะเจ้าหน้าที่S  6160388S  6160387S  6160389S  6160412

รับฟังการบรรยายความก้าวหน้า จาก นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

S  21512203S  21512204

ติดตามความก้าวหน้าการสร้างศูนย์แปรรูปปศุสัตว์ปลอดภัย

S  21512211S  21512212S  21512209

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดหวัดพะเยา

1131725h94w0sd7md

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์  ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ  โรงเรียนราชานุเคราะห์  หมู่ 7  บ้านสิบสองพัฒนา  ตำบลผาช้างน้อย  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

รายละเอียดกิจกรรม

®  บริการให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกร  จำนวน  72  ราย

®  แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร  จำนวน    89  ราย
®  มอบเวชภัณฑ์  ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวน  100  ราย

♥  โค-กระบือ    40   ตัว
♥  สัตว์ปีก    3,360  ตัว

♥  สุกร           364  ตัว

♥  สุนัข          113  ตัว

♥  แมว             21 ตัว

รายละเอียดกิจกรรม


นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
clinic 59
11
นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ติดตามการให้บริการของเจ้าหน้าที่แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ
82
คณะทีมงานและการบริการ

IMG 20160119 093617
IMG 20160119 094417

IMG 20160119 115815

IMG 20160119 095048
1131725h94w0sd7md

 

วันที่  24  ธันวาคม   2558   นายพงศ์พัฒน์    ขัตพันธ์   ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา   ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสุกรหงส์หิน ตามโครงการบำบัดทุกข์ฯจังหวัดพะเยา โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยั่งยืนและร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดพะเยา ออกบริการให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านสักลอ หมู่ที่ 2 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน ให้บริการทำหมันสุนัข  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แจกเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่ร่วมงาน

 

รายละเอียดกิจกรรม

35929

3593035931

35934

ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์หงส์หิน

106072

106073

106075

ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่