วันที่  25  พฤษภาคม  2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงโคพันธุ์ตาก และ ดูตัวอย่างโคเนื้อพันธุ์ตาก ณ ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตาก และ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน หมู่ 10  บ้านปากวัง  ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ศึกษาการจัดการเลี้ยงโคกลางน้ำแบบประณีต

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดทัศนะศึกษาดูงาน ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ในวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2559

จังหวัดลำปาง และ จังหวัดตาก

IMG 2362

 

ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

IMG 2364

IMG 2365

IMG 2366

ศึกษาดูแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์  สาธิตการทำอาหาร TMR   ตัวอย่างการทำบ่อแก๊สชีวภาพ

IMG 2369

IMG 2388

ดูงานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังสำราญ  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียม 100 %

IMG 2395

 

IMG 2401

IMG 2410

IMG 2404

IMG 2418

83

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2559   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคาร  โค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ   ให้กับเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต  จำนวน  30  ราย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโค เพศเมีย จากกรมปศุสัตว์  30  ตัว  โดยนายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี   มีนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก  หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  และผู้นำชุมชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี    ณ  บ้านสระวังทอง   หมู่ที่ 10   ตำบลป่าแฝก   อำเภอแม่ใจ   จังหวัดพะเยา 

รายละเอียด

P4081029

นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประธานในพิธีมอบโค 

P4081035

P4081068

ทำพิธีมอบโคแม่พันธุ์ที่ได้รับจากโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์

P4081036

 

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้รับมอบโค และ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

 

P4081100

P4081090

P4081088

82

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพเยา จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร  ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ณ  อาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

83

IMG 2345

นายพงศ์พัฒน์   ขัตพันธ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ประธานในพิธีเปิดการอบรม

IMG 2344

 

นายสมคิด  บุญชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

IMG 2351

 

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรร่วมถ่ายรูปกับปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และ คณะทีมงาน

 IMG 2355

นายชยุตย์  ดงปาลีธรรม์ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ

IMG 2360

 

นายบรรจง  อาจคำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ให้ความรู้ด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียม 

S  24019029

นายวุฒิพันธุ์  เนตรวิเชียร นักวิชาการสัตวบาล  ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

ให้ความรู้ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์และการจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ

S  24051760

 

นายสัตวแพทย์อนิรุธ  เนื่องเม็ก  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคโคเนื้อที่สำคัญ 

82

นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต  5  พร้อมคณะออกตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผลกการดำเนินงาน  โครงการ  ของกรมปศุสัตว์  ประจำปีงบประมาณ  2559  ในวันที่  16  มีนาคม  2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา    โดยออกติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้

graphic2 mini001 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  15  มีนาคม  2559

graphic2 mini001 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์

graphic2 mini001 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC 

graphic2 mini001 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดรูปภาพ

IMG 2137IMG 2148

นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต 5  พร้อมคณะ  รับฟังรายละเอียดการติดตามงาน

IMG 2139

นายพงศ์พัฒน์   ขัตพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  รายงานรายละเอียดการปฏิบัติงาน

IMG 2141

IMG 2143IMG 2144IMG 2146IMG 2144

1131725h94w0sd7md