การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2565 ไฟล์ excel
2. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2565 ไฟล์ pdf
 
   2.1 ขออนุมัติโครงการ
    2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
    2.3 หนังสือแจ้งเข้าอบรมตามแผน
3. รายงานผลการฝึกอบรม

    3.1 รายงานผลการฝึกอบรม
    3.2 แบบสรุปคะแนนรายบุคคล
    3.3 ใบประกาศ
4. หลักฐานติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
    4.1 แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

5. รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2565 ไฟล์ excel
6. รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2565 ไฟล์ pdf

    

82

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

1. แบบฟอร์มแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2565 ไฟล์ excel ไฟล์ pdf

2. แบบฟอร์มผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2565 ไฟล์ excel ไฟล์ pdf   
    2.1 ข้อมูลอนุมัติโครงการ
    2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
    2.3 หนังสือแจ้งเข้าอบรมตามแผน
3. หลักฐานการดำเนินงาน
    3.1 รายงานผลการฝึกอบรม
    3.2 แบบสรุปคะแนนรายบุคคล
    3.3 ใบประกาศ 1,2,3
4. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
    4.1 แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ 1,2,3,4,5