โครงสรางองคกร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

graphic2 mini001หน้าที่รับผิดชอบ graphic2 mini001

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคลงานติดต่อประสานงานและงานสถิติข้อมูล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

graphic2 mini001หน้าที่รับผิดชอบgraphic2 mini001

1. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการและงบประมาณ
2. การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน
3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการงบประมาณ (กำกับดูแล) 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน / โครงการ
7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์

graphic2 mini001หน้าที่รับผิดชอบgraphic2 mini001

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้าน สุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

graphic2 mini001หน้าที่รับผิดชอบgraphic2 mini001

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มหลักสวัสดิภาพ สัตว์และ พัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์ม และสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

graphic2 mini001หน้าที่รับผิดชอบgraphic2 mini001

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ์แนวทางการแก้ไข ปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูล การพัฒนา เทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการแผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

82

ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ที่อยู่หน่วยงาน 1015  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 โทรศัพท์  054 431322   โทรสาร 054 431500

 แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา