ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ที่อยู่หน่วยงาน 1015  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 โทรศัพท์  054 431322   โทรสาร 054 431500

 แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา