แผนและผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ"

- หนังสือส่งรายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด

1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP)
    1.1 แบบฟอร์ม IDP : A ดาวน์โหลดไฟล์
 
   1.2 แบบฟอร์ม IDP : B ดาวน์โหลดไฟล์

2. แบบฟอร์มประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2562 (ปศุสัตว์จังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์

3. หลักฐานการดำเนินโครงการ
    3.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์ 
    3.2 หนังสือตอบรับวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์
    3.3 หนังสือขอเชิญฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์
    3.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานราชการ ดาวน์โหลดไฟล์,ดาวน์โหลดไฟล์
    3.5 แบบประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์,ดาวน์โหลดไฟล์

4. หลักฐานการดำเนินงาน 
   4.1  รูปการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "หลักการและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ" ดาวน์โหลดไฟล์,2,3,4,5,6,7,8
 
  4.2  ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลด1,ดาวน์โหลด2