แผนและผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2561

โครงการพัฒนาบุคลากร "ความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน"

- หนังสือส่งรายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด

1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP)
1.1 แบบฟอร์ม IDP : A ดาวน์โหลดไฟล์

2. หลักฐานการวางแผนการพัฒนา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
2.2 คำสั่งคณะทำงาน ดาวน์โหลดไฟล์
2.3 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน ดาวน์โหลดไฟล์
2.4 ลายมือชื่อคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
2.5 รายงานการประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
2.6 ภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
2.7 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ดาวน์โหลดไฟล์
3. หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
3.1 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์
3.2 แผน/โครงการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์
3.3 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
3.4 หนังสือประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์
3.5 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดไฟล์
3.6 รายงานประชุมประจำเดือน(แจ้งแผน) ดาวน์โหลดไฟล์
3.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์
4. หลักฐานการดำเนินงาน
4.1 หนังสือขออนุมัติจัดทำแผน/โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์
4.2 โครงการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์
4.3 รายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการที่ได้รับทราบแผนฯ ดาวน์โหลดไฟล์
4.4 หนังสือแจ้งให้เข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
4.5 รายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการที่เข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
4.6 ภาพกิจกรรมเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์
4.7 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดไฟล์
4.8 เอกสารประกอบการฝึกอบรม ดาวน์โหลด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.9 หนังสือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.10 แผนกิจกรรมและรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.11 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.12 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.13 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.14 แบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.15 แบบประเมินคะแนนความรู้(ประเมินตนเอง/ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) ดาวน์โหลดไฟล์
4.16 สรุปคะแนนประเมินความรู้ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์
4.17 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์
4.18 สรุปคะแนนรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปรายงานในแบบ IDP : A ดาวน์โหลดไฟล์
5. หลักฐานการสรุปรายงานผลการพัฒนา
5.1 หนังสือส่งรายงานตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์
5.2 รายงานผลการพัฒนา
5.2.1 แบบฟอร์ม IDP : A ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์ MS EXCEL ดาวน์โหลดไฟล์
5.2.2 แบบฟอร์ม IDp : B ดาวน์โหลดไฟล์

6. ภาพรวมแผนและผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์