วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ เอกอัครราชทูตชลิต มานิตยกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ผศ.สัตวแพทย์หญิงอารีย์ ไหลกูล ผู้อำนวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรม
ในการนี้ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สพ.ญ.สิรินาถ โพธิปัญญา สพ.ญ.วิศัลย์จุฬา ประทุมชาติภักดี สพ.ญ.ทักษพร กันตาคม และน.สพ.พิเชษฐ์ คุณาคำ นายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสัตว์ ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี และสร้างความปลอดภัยกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง สุขภาพคน เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยมีเจ้าของสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก
1
2
3 4 5 83 😊😊 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : รายงาน 😊😊