วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย (GMS) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ในการนี้ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สพ.ญ.พรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร สพ.ญ.สิรินาถ โพธิปัญญา สพ.ญ.วิศัลย์จุฬา ประทุมชาติภักดี และน.สพ.ศุภวุฒิ ฟ้าเลื่อน นายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีประชาชนเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ทั้งสิ้น 143 ราย
สัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมันจำนวน 223 ตัว
แบ่งเป็น
- สุนัขเข้ารับการทรงงานวางยาสลบและผ่าตัดทำหมันจำนวน 15 ตัว(เพศผู้ 7 ตัว และเพศเมีย 8 ตัว มีสุนัขที่มีภาวะมดลูกอักเสบ 6 ตัว มีก้อนเนื้อที่หลังคอ 1 ตัว ภาวะอัณฑะทองแดง 1 ตัว)
- สุนัขและแมวเข้ารับการผ่าตัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 13 ตัว (สุนัขเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 9 ตัว)
- สุนัขที่ผ่าตัดโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 195 ตัว สุนัขจำนวน 39 ตัว (เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 24 ตัว) แมวจำนวน 110 ตัว (เพศผู้ 59 ตัว เพศเมีย 97 ตัว)
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 83