วันที่ 18. ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสำหรับหน่วย สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มีหน่วยงานร่วมให้บริการด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และ ด่านกักกันสัตว์พะเยา มีประชาชนเข้ารับบริการ ด้านปศุสัตว์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 จำนวน 72 ราย
- สัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมันจำนวน 119 ตัว แบ่งเป็น
- สุนัขถวายการทรงงานวางยาสลบและผ่าตัดทำหมันจำนวน 10 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 7 ตัว)
- สัตว์ที่ผ่าตัดทำหมันโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 109 ตัว สุนัขจำนวน 31 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 28 ตัว) แมวจำนวน 78 ตัว (เพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 46 ตัว)
- สัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 44 ตัว
แบ่งเป็น สุนัข 14 ตัว และแมว 30 ตัว และวันที่ 18 ตุลาคม 2565 มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 57 ราย
- สัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมันจำนวน 96 ตัว แบ่งเป็น
- สุนัขถวายการทรงงานวางยาสลบและผ่าตัดทำหมันจำนวน 12 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 7 ตัว)
- สัตว์ที่ผ่าตัดทำหมันโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 84 ตัว สุนัขจำนวน 17 ตัว (เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 9 ตัว) แมวจำนวน 67 ตัว (เพศผู้ 25 ตัว เพศเมีย 42 ตัว)
- สัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 26 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 9 ตัว และแมว 17 ตัว
รวมผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น. 129 ราย
- จำนวนสุนัขและแมวที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันรวม 215 ตัว แบ่งเป็น
- สุนัขถวายการทรงงานวางยาสลบและผ่าตัดทำหมันจำนวน 22 ตัว (เพศผู้ 8 ตัว และเพศเมีย 14 ตัว)
- สุนัขและแมวที่ผ่าตัดทำหมันโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 193 ตัว สุนัขจำนวน 48 ตัว (เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 37 ตัว) แมวจำนวน 145 ตัว (เพศผู้ 57 ตัว เพศเมีย 88 ตัว)
- สัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 70 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 23 ตัว และแมว 47 ตัว
1
2345678910111314151617181820212212


83
ข่าว :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา