วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ จำนวน 10 คู่ และลูกไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ จำนวน 100 ตัว ให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา เพื่อขยายพันธ์ุและส่งเสริมการเลี้ยงไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ในพื้นที่ตามพระราชดำริ พร้อมด้วย นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ น.สพ. สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา น.สพ. ศราวุธ เขียวศรีผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้แทนปศุส้ตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯอธิบดีกรมปศุสัตว์ถวายรายงานด้านปศุสัตว์ ดังนี้
-ทูลเกล้าถวายไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ พ่อแม่พันธุ์ 10 คู่ ลูกไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์ในค่าย ดังกล่าว
* ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสานต่อโครงการพระราชดำริ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆ กรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป

213456
 thank you 1

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กรมปศุสัตว์