ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
******************************
 
          วันที่ 27 มกราคม 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 และน.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในโครงการนี้มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและบริการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ ในโค กระบือ ม้า และช้าง และให้บริการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานและคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณาจารย์จากคณะสัตวแพทย์อื่นๆเข้าร่วมโครงการฯ
 
1
2
4
5
6
8
 thank you 1

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์