”ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
 *************************
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้แบ่งชุดการทำงานเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย
-ชุดคลินิกสัตว์ใหญ่ กิจกรรมหลักฉีดยาถ่ายพยาธิภายใน/ภายนอก สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการทีมละ 3-5 ตัวอย่าง (สัตว์ที่ผอม อ่อนแอ) เก็บตัวอย่าง เลือด/เลือดป้ายสไลด์ (Thin blood smear) ซีรั่ม (Serum) อุจาระ (Feces)
-คลินิกสัตว์เล็ก ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี้ยังมีการให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อีกมากมายเช่น คลินิกม้า คลินิกช้าง การฝึกอบรมตัดแต่งกีบโค จุดสาธิตการฉีดวัคซีนสัตว์ จุดมอบเวชภัณฑ์
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
thank you 1