วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ และประชาชนในพื้นทีตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกันยายนของทุกปี ตามที่เครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลกและองค์การสุขภาพสัตว์โลก ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัด ตามที่สาธารณะได้ โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวประกอบด้วย
** สุนัขเพศเมีย 24 ตัว ** สุนัขเพศผู้ 1 ตัว **แมวเพศเมีย 12 ตัว ** แมวเพศผู้ 1 ตัว **รวมทั้งหมด 38 ตัว**
และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวจำนวน 60 ตัว พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จากงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2565 แก่เจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ให๋บ้านในพื้นที่ตำบลเจดีย์คำ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 83 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์