+++ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประชุมมอบนโยบายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 +++

 ....................

                    วันที่ 5 พฤศจิกายน 64 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ที่ได้รับมอบนโยบายจากกรมปศุสัตว์ และจังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พะเยา. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา เข้าร่วมประชุม

...................................
 

 

362869

362870

362874

******************************

 

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  จัดพิธีมอบโคและกระบือ โครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยง

โคเนื้อ-กระบือ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

***************

วันที่  13  พฤศจิกายน  2563  นายสัตวแพทย์สมบัติ  ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ และภูซาง   ดำเนินการจัดพิธีมอบโคและกระบือ  ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ  จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ โดยจัดขึ้น   ณ.บ้านดงบุญนาค  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกษตรกรรับมอบกระบือ  จำนวน  12  ราย  และ บ้านทุ่งกล้วย  หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งกล้วย  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เกษตรกรรับมอบโค  จำนวน  16  ราย   วัตถุประสงค์ของโครงฯ  เป็นโครงการยืมสัตว์เพื่อการผลิต  เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร  แก้ไขปัญหาความยากจน  ลดการใช้สารเคมี   สามารถเพิ่มจำนวนประชากรกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีจำนวนมากขึ้นได้สร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในชุมชนส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ในอนาคตตามนิยาม"ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก"

 ................................................................

 
 56041 

560375604656030

ปศสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning
...................................................


        วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมทำกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาให้สะอาด และเพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้กับองค์กร ถือเป็นนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำให้หน่วยงานคำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อมตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

1

3

4

5

6

7

11

 

**********************************

ปศสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning
...................................................


         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ในการนี้มีการตัดแต่งต้นไม้ภายในสำนักงานที่ใกล้กับเสาไฟฟ้า และต้นไม้ที่มีขนาดสูง ที่อาจสร้างความเสียหายและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ให้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดรอบในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

2

1

3

4

5

**********************************

วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ  นายนิธิศ จิตนิยม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ให้คำปรึกษาและความรู้   การสร้างฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน  การเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์  การแปรรูป  และการตลาดไก่พื้นเมือง  แก่เกษตรกร อ.ปง และ แม่ใจ  โดยเกษตรกรสนใจมากได้เข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์  โดยตามขั้นตอน  เกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน  ส่วนเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทางปศุสัตว์รับไว้พิจารณาแล้ว  และจะเข้าติดตามการปฎิบัติงานของกลุ่มไก่พื้นเมืองนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดสินค้าปศุสัตว์จำหน่ายต่อไป

7809

7808

7807

7811

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน

Page 1 of 2