วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสต์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า และ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ บริเวณหนองเล็งทราย บ้านสันสลี หมู่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามโครงการพัฒนาหนองเล็งทรายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นแหล่งอาหารโค และ กระบือ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดย เกษตรกรที่เลี้ยงโค – กระบือ ในพื้นที่จำนวน 199 ราย จำนวนโค – กระบือ 1,732 ตัว ได้มีแหล่งพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยง และพัฒนาหนองเล็งทรายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

408013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 83