วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ มอบหญ้าฟ่อนพระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ให้กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. โดยมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม. 8 ราย. กระบือ. 62. โคเนื้อ. 6. ตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่
S 96641037 S 96641038 S 96641039 S 96641040 S 96641042