วันที่ 2 ก.ย.65 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยน.สพ.กฤษณ์ิ พิมพ์งาน หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และน.สพ.บุญเชิด อาจองค์ หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมการเสวนาการบริหารจัดการฟาร์มและการตลาดแพะแกะในจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวัญ ปัญญาบุญ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายธีรพล พันธ์อุโมงค์ หน.สนง.สภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และผู้แทนBit clubพะเยาร่วมพิจารฯาประเด็นขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงแพะ การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการตลาดแพะทั้งในประเทศและการส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้าน
 11
5
6
7 8 10 12 13 9
83
ข่าว:สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา