วันที่ 31 ส.ค.2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการปศุสัตว์ก้าวหน้าสู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2565ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงผลงานหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ สำหรับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ของประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์
 

1
2
3 4 5
83
ข่าว:สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา