วันที่ 26 ส.ค.65 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมวีซี พะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยนายทรงเกียรติ ขำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และทีมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยาใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ มิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มิติด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มิติด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและมิติด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯดังกล่าว โดยมีแผนงาน 834 โครงการ งบประมาณรวม 11,525 ล้านบาท

31

2

82

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา:รายงาน