วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/65 โดยมีนายชัช ปินตา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา และนายธีรพงษ์ บัวอิ่น ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พะเยา ร่วมประชุมพร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย โดยปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นายจิตนุกูล จ๋อมเที่ยง ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 และมอบโล่รางวัลแก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านเหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ลำดับที่ 3 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และประชุมติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยสาระสำคัญในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โครงการสำคัญต่างๆของกรมปศุสัตว์ และรายงานผลการดำเนินงานธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สรุปผลการตรวจเยี่ยมด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3/2565 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และการจัดทำแผนป้องกันและกรอบแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูฝนจังหวัดพะเยา ปี 2565

15342

82

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**