วันที่ 7 มิ.ย.65 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมนางหนูอ่อน เจริญชีพ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง "ไก่เหลืองบุษราคัม" บ้านดอยอีสาน อ.เขียงคำ ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยง การสร้างภูมิป้องกันโรค และการลดต้นทุนอาหารสัตว์ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในการขยายตลาดในอนาคต

41235

82

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**