วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์” ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตามแผนปฎิบัติราชการ ของจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ 9 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2565 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากเกษตรอินทรีย์มาใช้เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นการลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยในวันแรก (วันที่ 20 มิถุนายน 2565) ของการฝึกอบรม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1 และ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ.2558 วิทยากรโดย สัตวแพทย์หญิงพีรมาส สามณี นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เรื่อง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยนางสนธยา มานะเพียร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดย นางสาวสุนิสา แป้นงาม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและทบทวน หลักเกณฑ์ และหลักการของเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในการฝึกอบรมในวันที่สองต่อไป
 123456789

82

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา : รายงาน**