การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

O1  โครงสร้าง
O2   ข้อมูลผู้บริหาร 
O3   อำนาจหน้าที่ 
O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5   ข้อมูลการติดต่อ 
O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์
O8   Q&A 
O9    Social Network
O10  แผนดำเนินงานประจำปี  
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน 
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17  E–Service 
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี   รอบ ๖ เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ มิชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34  
นโยบายไม่รับของขวัญ(No gift Policy) 
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตละประพฤติมิชอบ
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 
O42  มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

83