ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้ว ประเด็นการร้องเรียน
 - - -
     
     
     
     
     
     
     
     
     

83