วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามตัวชี้วัดบังคับ โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม และสำรวจการจัดการมูลโค รอบที่ 1/2567 ชนิดฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 2 ฟาร์ม ชนิดฟาร์มเนื้อ จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ และชนิดฟาร์มโคเนื้อ จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสัตว์
69636
69636
69637
69639
69641
69643

***********************
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
#ครอบครัวปศุสัตว์ “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”