วันที่ 5 กันยายน 2566
จังหวัดพะเยาจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง และประชาชนในพื้นทีตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกันยายนของทุกปี ตามที่เครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลกและองค์การสุขภาพสัตว์โลก ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัด ตามที่สาธารณะได้ โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมวประกอบด้วย
🐕สุนัขเพศเมีย 5 ตัว สุนัขเพศผู้ 1 ตัว
🐈แมวเพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว
🐕🐈รวมทั้งหมด 26 ตัว
และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวจำนวน 30 ตัว
 
🌸รายงานโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์🌸
🌸ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง🌸