วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด โดยมีนายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากด่านกักกันสัตว์พะเยา ตัวแทนจากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และ ตัวแทนจากเกษตรกรรายชนิดสัตว์ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ ไก่พื้นเมือง โคนม และ ผึ้ง เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์จังหวัดพะเยา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กรมปศุสัตว์กำหนด ในที่ประชุมได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งได้กำหนดแผนการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพะเยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ในจังหวัดพะเยา
*****************************
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ รายงาน
123456
83