ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซืื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑.  วัสดุการเกษตร กิจกรรม พัฒนาต้นกล้าปศุสัตว์ จำนวน ๗ รายการ  จำนวน    ๑     ชุด
๒.  วัสดุการเกษตร กิจกรรม ทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ในพื้นที่สูง จำนวน ๑๐ รายการ  จำนวน  ๑  ชุด

      ประกาศจังหวัดพะเยา 
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปปช.07  
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตร 
         ** กิจกรรมพัฒนาต้นกล้าปศุสัตว์ จำนวน 7 รายการ
 
        ** กิจกรรมทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ในพื้นที่สูง จำนวน 10 รายการ

        รายละเอียดการจัดส่ง      
---------------------------------------------------------------- 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา