ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องอัดฟาง อ่านรายละเอียด

รายละเอียดประกาศ อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา