วันที่ 19 พ.ค.65 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านลาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจอมทอง (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้หารือประเด็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ด้านการควบคุมโรคCOVID 19 ด้านการนำเข้าส่งออกสินค้า สำหรับสินค้าปศุสัตว์มีความพร้อมในการเปิดด่าน มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนการส่งออกมีชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและสุกร ที่ประชุมเสนอให้มีการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ในด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เพื่อขยายความร่วมมือและขจัดปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน
723456

82

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา:รายงาน