วันที่ 20 มิถุนายน 2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยนายปริวัฒน์ มงคุณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา(พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา มีนางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ซึ่งได้แจ้งปฏิทินในการทำงาน และขอให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ในรอบปีที่ผ่าน ส่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อจะได้จัดทำแผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป
1234
1131725h94w0sd7md

 

🌺🌺กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์:รายงาน🌺🌺