คู่มือการให้บริการประชาชน 

1. การขอตั้งสถานพยาบาลสัตว์และขอดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดังเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

3. การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

4. การขอหนังสืออนุมติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

5. การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)

6. การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.๔)

7. การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3)

8. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

9. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์

10. การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)

11. การขอรับใบอนุญำตใบอนุญำตตั้งโรงฆำสัตว โรงพักสัตวและกำรฆำสัตว์ (ฆจส.๒)

12. การขอใบอนุญาตนำเข้ำอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพาะ

13. การขอใบอนุญาตผลิตอำหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

14. กำรขอใบอนุญำตขายอำหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

thank you 1