วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์ สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประจวบ เสนาธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว (Surface swab) บริเวณพื้นที่วางเนื้อสุกร โต๊ะ และท่อระบายน้ำ จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 10 แห่ง และดำเนินการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว บริเวณพื้นที่คอกพักสุกร พื้นที่บริเวณการผลิต และท่อระบายน้ำทิ้ง จากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงคำ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดที่สำคัญในสุกรในโรงฆ่าสุกรและในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร

3124567

82