วันที่ 9 มิถุนายน 2565 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฯ ทั้งนี้โครงการที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ขอรับงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พศ.2566 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการเกษตรตามวิถีชุมชนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง) งบประมาณ 250,000 บาท
2.โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค (เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ) งบประมาณ 1,020,000 บาท 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดพะเยา(ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ 540,000 บาท รวมขอรับงบประมาณ 3 โครงการ เป็นเงิน 1,810,000 บาท
1345
1131725h94w0sd7md

 

🌺🌺กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์:รายงาน🌺🌺