- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565

- ข้อมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์ ปี 2564

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตว์ ปี 2560

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย