แผนและผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

1. หลักฐานการวางแผนงาน 

2. หลักฐานการดำเนินการ  

3. สรุปผลการดำเนินงาน รายละเอียด1,2,3,4

4.  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ดาวน์โหลด์ไฟล์

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP

1. หลักฐานการวางแผนงาน 

2. หลักฐานการดำเนินการ

3. หลักฐานการประเมินผลการเริียนรู้

4. หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์

5. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากร

thank you 1