วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายอนุชาติ ชัยชุมภู ปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ ศพก (ด้านปศุสัตว์ ) เป็นการติดตรวจความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศพก.พร้อมทั้งให้ความรู้ในวางแผนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การวางแผนการผลิต การตลาดในแบบกลุ่มเพื่อมีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้า ทำใ้ห้เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านปศุสัตว์
2134679775
 
83