วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา แป้นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสำราญ สุนทร ปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ ตรวจเยี่ยมติดตาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงวัวขุนห้วยลาน หมู่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกาเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินของโครงการฯ ตามมติของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ที่อนุมัติปรับเปลี่ยนห้วงเวลาการชำระหนี้โครงการฯ จากสิ้นเดือนกรกฎาคมเป็นสิ้นเดือนกันยายนของปีที่ครบกำหนดชำระ (ปี 2564-2567) และปรับจำนวนเงินส่งคืนแต่ละงวดของโครงการฯ เป็น ปีที่ 1 ชำระเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ยืม ปีที่ 2 ชำระเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ยืม ปีที่ 3 ชำระเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ขอวงเงินกู้ยืม และ ปีที่ 4 ชำระเงินต้นคืนที่เหลือทั้งหมด พร้อมทั้งยกเว้นค่าเบี้ยปรับงวดที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 และได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงวัวขุนห้วยลาน มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย กู้ยืมเงินจากโครงการฯ รายละ 250,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท เพื่อจัดหาแม่โคและปรับปรุงโรงเรือนสำหรับเลี้ยงโค ปัจจุบันกลุ่มฯ มีจำนวนแม่โค รวม 46 ตัว และมีลูกโคจำนวน 62 ตัว รวมจำนวนโคทั้งหมด 108 ตัว และสมาชิกกลุ่มฯ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 150,000 บาทต่อราย จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคด้านการผลิต การตลาด ปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการบัญชีฟาร์ม พร้อมได้แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงวัวขุนห้วยลาน สามารถลดต้นทุนการผลิต มีการจัดทำบัญชีฟาร์ม มีเครือข่ายด้านการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และมีความพร้อมในการชำระเงินคืนโครงการฯ เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเกษตรกร ให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุนเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
12345678910
 
83