วันที่ 29 มิ.ย.65 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม ประเด็นสำคัญการประชุม ได้แก่การบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา การกำจัดผักตบชวาในกว๊านพะเยา ปัญหาขยะ การบริหารจัดการน้ำ การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการฉีดวัคซีนโควิด 19
1423
 
 
83