วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมรณรงค์และให้ความรู้แกนนำประชาชน อำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2565 ครั้งที่ 1 การชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ดำเนินการร่วมกับคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และดำเนินการร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอจุนทั้ง 7 แห่ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์การเกิดโรคในประเทศไทย เกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานะความพร้อมและปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
 
12345678910 83