** การขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง
---------------------------------------------------------------- 
ที่มาของข้อมูล : ด่านกักกันสัตว์พะเยา