แผนและผลการพัฒนาบุคลากรตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา IDP รอบที่ 1/2562hot-kapook61

1. โครงการอบรมสัมมนา

2. หนังสือเชิญวิทยากร

3. ประวัติวิทยากร

4. หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมโครงการ,รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1,2,3

5. แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP:A

6. แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP:B

7. แบบการประเมินและติดตามตัวชี้วัด IDP

8. รูปถ่ายโครงการอบรมสัมมนา 1,2,3,4,5,6

 

 83

แผนการพัฒนาตามแบบฟอร์อม IDP รอบที่ 2/2561

graphic2 mini001แบบ IDP:A 

1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

2. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง พรบ.ควบคุมการฆ่าเพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และ พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า และ พรบ.ทารุณกรรมสัตว์

3. แบบฟอร์มรายงานผล/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม : A,แบบฟอร์ม : B

4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การพัฒนาผู้ใต้บัคคับบัญชา ข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2561 แผ่นที่ 1,แผ่นที่ 2

5. รายชื่อวิทยาการ จำนวน 3  ท่าน 1,2,3

6. แบบการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

7. รูปถ่ายกิจกรรม 1,2,3

1131725h94w0sd7md

 

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

รอบที่ 1/2561  

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด

2.  แบบฟอร์มที่ 2.1 (รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคลากร (IDP))รายละเอียด

3.  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคบากร (IDP))รายละเอียด

4.  แบบฟอร์มที่ 3.1 รายละเอียด

5.  แบบฟอร์มที่ 3.2 รายละเอียด

6.  แบบฟอร์มที่ 4  รายละเอียด

7.  โครงการอบรมตัวชี้วัด,หนังสือเชิญวิทยากร,หนังสือเชิญประชุมและรายงานผล

8.  หนังสือรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร,แบบประเมินติดตามผลพัฒนาบุคลากร,รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม,รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (รูปกิจกรรม)

9. แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชรายบุคคล IDP

10. แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP

1131725h94w0sd7md

 

 แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

รอบที่ 2/2560 

1. แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด

2.  แบบฟอร์มที่ 2.1 (รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคลากร (IDP))รายละเอียด
3.  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคบากร (IDP))รายละเอียด

4.  แบบฟอร์มที่ 3.1 รายละเอียด

5.  แบบฟอร์มที่ 3.2 รายละเอียด

6.  แบบฟอร์มที่ 4  รายละเอียด
graphic2 mini001  โครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง "โครงการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" (รายละเอียดโครงการ,หนังสือเชิญประชุมชี้แจงและรายงานผลโครงการฯ ,รูปกิจกรรม )

graphic2 mini001  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ และรายงานผลฯ

graphic2 mini001  หลักฐานประกอบการอบรม1,2,3

 

 

 82 

แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

รอบที่ 1/2560 hot-kapook121

1.  แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด

2.  แบบฟอร์มที่ 2.1 (รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคลากร (IDP))รายละเอียด

3.  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคบากร (IDP))รายละเอียด

4.  แบบฟอร์มที่ 3.1 รายละเอียด

5.  แบบฟอร์มที่ 3.2 รายละเอียด

6.  แบบฟอร์มที่ 4  รายละเอียด

graphic2 mini001  โครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง "โครงการฝึกอบรม e - learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด" (รายละเอียดโครงการ,หนังสือเชิญประชุมชี้แจงและรายงานผลโครงการฯ ,รูปกิจกรรม )

graphic2 mini001  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ , รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรายงานผลฯ

graphic2 mini001  หลักฐานประกอบการอบรม

 

 83

 

แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559

รอบที่ 2/2559 hot-kapook121

1.  แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.  แบบฟอร์มที่ 2.1 (รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคลากร (IDP))

3.  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคบากร (IDP))

4.  แบบฟอร์มที่ 3.1

5.  แบบฟอร์มที่ 3.2

6.  แบบฟอร์มที่ 4

graphic2 mini001  โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (รายละเอียดโครงการ,หนังสือรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรฯ, หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด,รูปกิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7,ประวัติวิทยากร,1,2

graphic2 mini001  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน (รายชื่อ1,รายชื่อ2)

graphic2 mini001  แบบประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

 

83

รอบที่ 1/2559 

1.  แบบฟอร์มที่ 1 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.  แบบฟอร์มที่ 2.1 (รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคลากร (IDP))

3.  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนาบุคบากร (IDP))

4.  ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)(แบบฟอร์มที่ 2.1)

5.  ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์มที่ 2.2)

6.  แบบฟอร์มที่ 3.1

7.  แบบฟอร์มที่ 3.2

8.  แบบฟอร์มที่ 4

graphic2 mini001  รายงานผลการพัฒนาเพื่อสื่อสาร  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

graphic2 mini001  ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร (รายชื่อ1,รายชื่อ2)

graphic2 mini001  โครงการฝึกอบรม "แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย (รายละเอียดโครงการ,หนังสือเชิญประชุมและรูปถ่ายกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 1,การประชุมครั้งที่ 2, หนังสือชี้แจงรายละเอียด

graphic2 mini001  ใบเซ็นชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม(รายชื่อ1,รายชื่อ2)

graphic2 mini001  แบบประเมินและผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการและสรุปรายงานผลการพัฒนา

  83