ตัวชี้วัดรอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559hot-kapook61

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มงาน/ฝ่ายบริหาร
รายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

& รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
& รายละเอียดตัวชึ้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
& รายละเอียดตัวชี้วัดด้านผสมเทียม
& รายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบาย
& รายละเอียดตัวชี้วัดด้านสารสนเทศ

 

 

83

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 

83