ถาม : การส่งสัตว์ปีกข้ามต่างจังหวัด จะต้องทำอย่างไรบ้าง...
ตอบ : ต้องทำการตรวจโรค ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน พอทราบผลขออนุญาตทำใบเคลื่อนย้าย หรือติิดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร.0-5471-0272 ต่อ 14 ครับ

 

ถาม : อยากทราบพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงในจังหวัดน่าน...
ตอบ : จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ราบสูงในหลายๆอำเภอ ถ้าจะนำสัตว์มาเลี้ยงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่จะนำมาเลี้ยง ครับ

 

ถาม : การรักษาสัตว์ในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านจะต้องทำอย่างไรบ้าง...
ตอบ : ก่อนอื่นต้องติดต่อ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เกี่ยวกับสัตว์ที่จะนำมารักษา เบอร์โทรศัพท์ 0-5471-0272 ต่อ 14 ครับ

 

ถาม : กรณีเกษตรกรมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ธคก. จำต้องทำอย่างไรบ้าง...
ตอบ : เกษตรกรผู้ประสงค์จะเข้าโครงการ ธคก. จะต้องติดต่อกับปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ เกษตรกรมีภูมิลำเนาอยู่ และจะต้องกรอกแบบแสดงความจำนง เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเกษตรกรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ประกอบอาชีพด้านเกษตรกร (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) และมีประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์
2. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ (ยากจน) และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
3. มีสถานที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ (ส่วนตัว และสาธารณะ)
4. มีความประพฤติดี และให้ความร่วมมือกับทางราชการ
ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกต้องทำสัญญากับกรมปศุสัตว์ และต้องมีผู้ค้ำประกัน ด้วย

 

ถาม : กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จะได้รับความช่วยเหลือ หรือไม่ อย่างไร...
ตอบ : เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และได้รับความช่วยเหลือ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นเกษตรกรที่ไ้ด้รับขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
2. ต้องมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ในพื้นที่ที่ประสบภัย จากจังหวัดน่าน
3. ได้รับการตรวจและรับรองความเสียหาย ตามขั้นตอนครบถ้วน
4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามลำดับ (ก.ช.ภ.อ.) (ก.ช.ภ.จ.) และยืนยันประกอบหลักฐานครบถ้วน

 

ถาม : ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP ของกรมปศุสัตว์ กับ ฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐาน GAP มีความแตกต่างกันอย่างไร...
ตอบ : ฟาร์มที่ไ้ด้มาตรฐาน GAP จะได้รับการยอมรับจากตลาดมากกว่า ราคาจะดีกว่า และเมื่อเปิดตลาดอาเซียนต่างประเทศจะให้การยอมรับฟาร์มมาตรฐาน GAP มากกว่า ในปัจจุบันประชาชนได้หันมาใส่ใจปัญหาสุขภาพมากขึ้น รู้จักเลือกกินอาหารที่มีความปลอดภัยสูง ดังนั้นฟาร์มมาตรฐาน GAP จึงได้รับความนิยมสูงกว่า

 

ถาม : ทำไมไม่มีการจับกุมผู้ฆ่าสัตว์ กับผู้ประกอบการที่ฆ่าเถื่อน...
ตอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มีการตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้น เพื่อติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิด ตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 และพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 อย่างต่อเนื่อง และมีการจับกุมดำเนินคดีหากพบผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้น

 

ข้อมูลจาก : ถาม/ตอบ รับแจ้งปัญหา /กระดานคอมเมนต์
กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา