สำเนาคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ที่ 100 / 2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์

คำสงแตงตงคณะกรรมการพฒนาเวปไซด036

 

 

pvlo-pyu.dld.go.th