การทำโปรตีีนก้อนสำหรับการเลี้ยงโค

โดย. รศ.ดร.โชค  มิเกล็ด
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา